חשבון בנק מוגבל – באילו נסיבות ומה עושים?

כולנו מעוניינים בחופש פעולה פיננסי מרבי, במסגרתו תינתן לנו אפשרות לקבל ולבצע החלטות כלכליות באין מפריע, תוך מתן כר נרחב לשיקול דעת עצמאי. מה עושים במקרה של חשבון בנק מוגבל וכיצד מגיעים למצב כזה לא עלינו…?

אמנם, המוסדות הבנקאיים נוהגים להקנות ללקוחותיהם קרדיט כפול – הן בהיבט מתן אשראי גבוה והן במובן הלגיטימציה לנהל את ענייניהם באופן אוטונומי.

אולם, התנהלות פיננסית בלתי אחראית, הכרוכה בפיזור שיקים ללא בדיקה כי קיימת מאחוריהם יכולת כיסוי ולעיתים אף ביודעין כי הבנק לא יוכל לכבדם, עשויה להסתיים בהפיכת חשבון הבנק למוגבל.

נסיבות אלה הינן בעלות השלכות משמעותיות לגבי בעל החשבון, יובילו באורח אוטומטי לשינוי הסטאטוס שלו ולהפיכתו ללקוח מוגבל בבנק וישפיעו גם על גורמים אחרים השותפים בחשבון.

הגדרת חשבון מוגבל

דבר החקיקה אשר מגדיר מהו חשבון בנק מוגבל, מפרט את התנאים להגבלה ולגבי השלכותיו של מצב דברים זה הינו חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981.
לפי סעיף 2 לחוק, חשבון בנק יהפוך למוגבל ובעליו ללקוח מוגבל בבנק במידה ובמהלך תקופה של שנה לא כובדו עשר המחאות של הלקוח או למעלה מכך, אותן פיזר הלקוח לצדדי ג' אשר ניסו לפדות את השיקים מחשבונו ללא הצלחה.

תנאי נוסף להגדרת חשבון בנק כמוגבל הינו חלוף חמישה עשר ימים לכל הפחות בין ניסיון המשיכה הכושל הראשון לבין הניסיון האחרון, קרי שכל ניסיונות פדיון ההמחאות אירעו על רצף של מינימום פרק זמן זה.

כיצד באה לידי ביטוי הפיכתו של החשבון למוגבל?

פתיחת חשבון שיקים חדש – ההגבלה חלה הן לגבי הבנק של הלקוח והן לגבי כל מוסד בנקאי אחר בארץ בו יבקש הלקוח לפתוח חשבון.
איסור משיכת שיקים מהחשבון המוגבל – במידה והלקוח עושה ניסיון למשוך שיק לאחר שהוטלה הגבלה על החשבון, חל על הבנק איסור לכבד את השיק.
חוסר אפשרות לשלם בדרך של רישום והוצאת המחאות מהחשבון המוגבל.
היעדר יכולת להזמין פנקסי שיקים עתידיים בחשבון המוגבל.
היעדר אפשרות לפעול לסגירת החשבון המוגבל – שינוי תמהיל מנהליו ו/ או הוספה או החסרה של אנשים מקרב בעלי החשבון.
חוסר הרשאה לפעול כמיופה כוח בחשבון קיים או חדש.
הגבלת החשבון חלה הן בבנק בו מתנהל החשבון המוגבל והן בבנקים אחרים, כאשר עם הגבלתו של החשבון מועבר דיווח מיידי לכל הגורמים הרלוונטיים.
תקופת ההגבלה הינה לפרק זמן של שנה, אשר במהלכה מורשה הלקוח לתת שיקים מחשבונות בנק אחרים שלו, אשר לא הוטלה עליהם הגבלה.
במהלך תקופת ההגבלה רשאי הלקוח לשלם כספים מהחשבון המוגבל שלא באמצעות שיק אלא בדרך של משיכת כספים במזומן מהבנק, באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי – כל זאת בהתאם להסדר המתקיים בין הלקוח לבין הבנק.
בנוסף, בחשבונות אחרים שמנהל הלקוח בבנק בו הוגבל חשבונו הוא יהיה רשאי להמשיך לנהל פעילות רגילה.

חשבון בנק מוגבל! אז מה עושים?

על בעלי חשבון שהוגבל, אשר לא מילאו אחר הנחיות ההגבלה תחול סנקציה פלילית בדמות מאסר לתקופה של בין שנתיים לשלוש שנים וכן יוטלו קנסות בגובה של עד פי ארבע מסכום השיק אשר הוצא מהחשבון המוגבל.

התנהלות הבנק כלפי הלקוח במקרה של הגבלת החשבון

שעה שהבנק נתקל בחמישה מקרים של חוסר יכולת לפדות את השיק הוא נדרש לעדכן את הלקוח בדרך של שליחת הודעה בדבר חזרתם של השיקים.
כאשר מכסה של עשרה שיקים של הלקוח לא כובדה מחויב הבנק לעדכן את הלקוח לגבי הגבלת חשבונו בדרך של משלוח הודעה.

פרט ללקוח עצמו מעדכן הבנק גם גורמים נוספים:

עם חזרתם של חמישה שיקים נשלחת התראה, תוך פרק זמן של חמישה ימי עסקים ממועד סירוב השיק החמישי למיופי הכוח ומורשי החתימה הפועלים בחשבון, בכדי שיוכלו לפעול לעצירת הגעת החשבון לסטאטוס מוגבל.

במידה וסורב השיק העשירי נשלחת במהלך חמישה ימי עסקים הודעה על דבר הפיכת החשבון למוגבל הן למיופי הכוח ומורשי החתימה בחשבון והן למפקח על הבנקים.
המלצות ללקוח המקבל התראה על הגבלת החשבון.

עם קבלת ההתראה על דבר חזרתם של חמישה שיקים מומלץ ללקוח לפעול לפתיחת חשבון בנק נוסף. זאת מאחר והמשמעות היא, כי החשבון הישן יהפוך לבלתי פעיל למשך שנה, עד התיישנות השיקים אשר לא כובדו במסגרתו.

כמו כן, במידה והדבר אפשרי מומלץ ללקוח להורות לגורמים להם ניתנו ההמחאות כי יחדלו מניסיונותיהם לפדות את השיקים מהחשבון הבעייתי.

במקביל, יש להחליף את השיקים שחזרו בשיקים תקינים מהחשבון החדש שפתח הלקוח.

דרכים לביטול חשבון מוגבל וחשיבות קבלת יעוץ משפטי

במידה ומתגלע חוסר הסכמה בין הלקוח לבין הבנק לגבי אי כיבודו של אחד מהשיקים או למעלה מכך – סירוב אשר הוביל להכרזה על החשבון כמוגבל, קרי, כאשר הלקוח סבור כי נפלה טעות בהגבלת החשבון, יש לפעול באופן מיידי לקבלת יעוץ משפטי.

עורך דין, מומחה בתחום הבנקאות, יבחן את הנסיבות ויציע פתרונות אפשריים לביטול ההגבלה, בהם:

פניה לבנק אשר הוציא את ההגבלה בבקשה לבטלה – במידה והבנק משתכנע כי טענות הלקוח מוצדקות קיימת בידו סמכות לבטל את ההגבלה ואז מחויב הבנק בעדכון בנק ישראל.

כן יוכל עורך הדין לערער על החלטתו של הבנק באמצעות הגשת צו מניעה נגדו, במטרה למנוע מהבנק להכריז על החשבון כמוגבל ובהכרח כאמור גם על הלקוח ככזה.
קיים משנה חשיבות לפניה אל עורך דין בהקדם האפשרי, היות וכל שיק אשר יוחזר יתווסף אל מניין השיקים הבלתי מכובדים, ואילו שעה שבית המשפט יעתר לבקשה יגרע השיק ממכסה זו וההגבלה תבוטל.

בנוסף, חוסר פניה להיוועצות משפטית עלול להוביל להחרפת המצב ולנקיטה בסנקציות פליליות נגד הלקוח.

מנגד, סיוע משפטי יקדם את ביטול ההגבלה ועשוי אף להוביל לחיוב הבנק לפצות את הלקוח בגין חוסר הנעימות שנגרמה לו והפגיעה בשמו הטוב עקב הגבלת השיקים.
אם הבנק לא יעתר לבקשה לבטל את ההגבלה יוכל הלקוח לערער על החלטת הבנק לבית המשפט באמצעות עורך דינו בבקשה לקיים דיון נוסף בסוגיה, כשבנסיבות אלה תבוטל ההגבלה על פי פסק דין מטעם בית המשפט.

הפניה תתבצע בהכרח לערכאה משפטית היות ובנקים נוספים ובנק ישראל אינם רשאים להתערב בהחלטה.

הסתייעות בייעוץ משפטי מומלצת גם עבור הגורמים אשר אינם מצליחים להיפרע את השיקים שלהם מהלקוח המוגבל, כשעורך דין יוכל לסייע בפדיון השיק במסלול הוצאה לפועל לדוגמה.

תחולת חשבון מוגבל על שותפים בחשבון

במקרה של חשבון משותף, הגבלת השותף אשר חתום על השיקים תחול באופן אוטומטי על כל בעלי החשבון ותגרור בהכרח להפיכתם של השותף או השותפים הנוספים בחשבון למוגבלים יחד איתו.

אולם, במידה ולא מדובר בשותף מלא בחשבון אלא באדם שהינו מורשה חתימה בלבד או מיופה כוח בחשבון, לא תחול עליהם ההגבלה אף במידה והם מהווים הגורם האחראי להתנהלות בלתי אחראית ולפיזור בלתי זהיר של השיקים.

חשוב לציין, כי לאחר שהחשבון הופך למוגבל לא ניתן לשנות עוד את תמהיל הבעלויות בו.

מה ההבדל בין הגבלה רגילה להגבלה חמורה של חשבון הבנק?

התנהלות פיננסית חסרת אחריות, המתאפיינת בפיזור חוזר ונשנה של עשרה שיקים גם לאחר שהוחזרו ככאלה שלא כובדו הינה בעלת השלכות חמורות ותוביל להגבלה חמורה של חשבון הבנק ולהפיכת הלקוח למוגבל חמור.

ככלל, הכוונה הינה לפיזור נוסף של המחאות מחשבון מוגבל לאחר שהסתיימה תקופת ההגבלה או בחשבון נוסף שמנהל הלקוח במהלך פרק הזמן בו היה מוגבל או בסיומו.

מדובר במצב בו שני חשבונות על שמו של אדם או למעלה מכך הוגבלו וכן אדם אשר הוגבל בשנית בתום שלוש שנים ממועד סיומה של ההגבלה הראשונה.
בהיבט משמעות הגבלה חמורה וטיבה – ראשית, חשוב לציין, כי בנסיבות אלה ההגבלה אינה מוטלת על החשבון כי אם על בעליו, אשר יוגדר כאמור מוגבל חמור.
לקוח מוגבל חמור לא יורשה למשוך שיקים באף אחד מחשבונות השיקים שהוא מנהל במהלך שנתיים ממועד הכרזתו ככזה ובפרק הזמן האמור תיאסר עליו פתיחת חשבון שיקים נוסף.

כמו כן, על לקוח מוגבל חמור חל איסור משיכת שיקים בחשבונות אחרים בהם הוא מהווה שותף או מיופה כוח, להוציא חשבונות בהם הוא משמש מורשה חתימה.
ההגבלה תחול באורח אוטומטי לגבי כלל החשבונות בהם הלקוח הינו מיופה כוח אלא אם יפעל לביטולו של ייפוי הכוח מול הבנק.
פרט ללקוח עצמו – בשונה מהגבלה רגילה, בסטאטוס של הגבלה חמורה יחולו ההגבלות לעיל גם על מורשי חתימה ומיופי כח אחרים הפועלים בחשבון.
לגבי מנהלים שותפים בחשבון עם לקוח מוגבל חמור – אלה יהפכו אמנם למוגבלים לגבי החשבון המשותף, אך יהיה ביכולתם לפתוח חשבון שיקים אחר, לחולל שינוי בתמהיל מנהלי החשבון וכן לפעול להדחת הלקוח שהוכרז מוגבל חמור מניהולו של החשבון.

חשבון מוגבל בהוצאה לפועל

הגדרת חשבון מוגבל במערך ההוצאה לפועל חלה על חשבון בנק של החייב אשר הזוכה הטיל עליו עיקול במטרה לצבור בחשבון זה סכום מסוים, ממנו יוכל להיפרע את חובו ולו באופן חלקי.

משמעות ההגבלה מתבטאת בכך שלא קיימת אפשרות למשוך מחשבון זה סכומים עד לגובה סכום העיקול אלא רק כספים אחרים, במידה וקיימים.
פרט לכך, לא יכובדו במסגרת החשבון, אלא במידה ותתקיים בו יתרה שעולה על סכום הכסף שעוקל ונתפס, כל הוראת קבע לסוגיה, שיקים שהוציא בעל החשבון או סכומים אחרים.

חייב אשר הוכרז במסגרת הליכי הוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים, על בסיס עמידה בקריטריונים הנדרשים לצורך כך, נכנס לסטאטוס של מוגבל מיוחד.
במסגרת זו אינו מורשה לפתוח חשבונות חדשים וחשבונותיו הקיימים הופכים מוגבלים אף במידה והם תקינים ושיקים שנמשכו מהם כובדו.
הגבלות מסוג זה עשויות להשתרע על פני חמש שנים.

אף בהגבלת החשבון בנסיבות האמורות קיימת חשיבות רבה לקבלת יעוץ משפטי, כאשר עורך דין מהתחום יוכל להמליץ על אופן ההתנהלות עם חשבון מוגבל, האם מומלץ לחייב לפעול לביטולו ועל דרכי הפעולה האפשריות במטרה לבטל את ההגבלה.

השלכות עתידיות של הפיכת חשבון הבנק למוגבל

ברובד הפרקטי, ההשלכות הינה כבדות משקל – הגדרה כמוגבל מהווה אות קין תמידי.
בדומה לרישום פלילי במשטרה, מדובר במידע אשר אינו נמחה ומלווה את הלקוח כל חייו.
בנק ישראל אמון על פרסום רשימת חשבונות הבנקים שחלה לגביהם הגבלה ומקנה אפשרות לבדוק לאלתר סטאטוס של חשבונות בנקים.
בנוסף, ממשיכה האינפורמציה להישמר בבנקים השונים ובחברות שאחראיות על אספקת מידע.
בהתאם לכך, חברות או לקוחות פוטנציאליים שיערכו בירור אודות הלקוח יתחקו אחר עובדה זו ולקוח שהוגבל בעבר יתקל בקשיים בהשגת אשראי ממוסדות בנקאיים, אשר אינם ששים לאשר מתן אשראי למי שנקלע בשעתו לסטאטוס של הגבלה בנקאית.

השארת תגובה